Відділ інтерактиву

Інтерактив

Діяльність інтерактивного відділу направлена на розвиток навиків, що потрібні дитині для якісної комунікації. Процес спілкування ми розглядаємо не як просто можливість говорити та слухати у дитини, але й сприймати, аналізувати інформацію та діяти відповідно ситуації.

Окрім налагодження процесу вербальної комунікації, що передбачає використання людської мови, наші фахівці працюють над встановленням навиків невербальної комунікації в тому числі за допомогою інтерактивних засобів (електронних комунікативних книг, програмного забезпечення). В даному відділі до роботи з дітьми залучені психологи, дефектологи, логопеди, вчителі-реабілітологи та їх асистенти.

Педагогічна корекція

Реабілітацію проходять діти з різним рівнем фізичного та психічного розвитку:

 • різні форми церебрального паралічу;
 • діти з затримкою психічного розвитку;
 • з когнітивними порушеннями різного ступеня;
 • з недорозвитком мовлення та іншими мовленнєвими вадами;
 • діти з комбінованими дефектами (порушення зорового,слухового аналізаторів);
 • із синдромом дефіциту уваги, гіперкінетичними та атонічними формами поведінки;
 • з різними генетичними захворюваннями;
 • з порушеннями функцій  опорно – рухового апарату;
 • діти з порушенням комунікативної поведінки.

Індивідуальна педагогічна корекція основана на сучасних провідних педагогічних методиках  Марії Монтессорі,Никітіних, Є.В. Сербіної, Є.О. Стребелєвої, Глена Домана, Н.О. Зайцева, Л.Б. Гусева, О.А. Белобрикіна, Андроша Петьо та ін. 

Вибір методик для педагогічної корекції  залежить від віку дитини, ступеня ускладнення і клінічного діагнозу та її індивідуальних можливостей і в основному спрямована на:

 • формування та розвиток зорово-слухового зосередження;
 • формування та розвиток зорово-рухової координації;
 • формування та розвиток функцій активного захвату предметів;
 • формування та розвиток маніпулятивної гри;
 • розвиток дрібної моторики пальців, кисті рук;
 • розвиток слухового сприйняття;
 • розвиток вміння діяти за мовними інструкціями;
 • формування та розвиток контролю за власними діями;
 • розвиток самостійності дитини і тим самим розвиток самовпевненості та самооцінки, слухняності;
 • формування та розвиток довготривалої концентрації уваги під час роботи;
 • розвиток моторної сфери, зокрема формування аналізу та контролю власних рухів;
 • формування та розвиток навичок самообслуговування;
 • формування та розвиток уміння організовувати свою діяльність;
 • розвиток сенсорної сфери, формування всіх відчуттів дитини, надання можливості пізнавати оточуючий світ за допомогою власного сприйняття;
 • формування та розвиток пізнавальних процесів;
 • розвиток мовлення, поетапне оволодіння навичками письма та читання;
 • формування та розвиток математичних уявлень;
 • формування та розвиток зразків позитивної соціальної поведінки, соціальна адаптація;
 • формування та розвиток графічних навичок, підготовка руки до письма

Педагогічна корекція за системою «НУМІКОН»

Методика Нумікон – програма для формування математичних навичок у дітей, де використовується мультисенсорний підхід та застосовуються спеціальні набори наочно-практичного матеріалу. Цю програму розробили в Англії в 1996–1998 рр. Вона зорієнтована на дітей, котрим важко засвоювати математику.

Цифрова абетка «Нумікон» подібна до конструктора. Її особливість у тому, що кожна фігурка уособлює певне число. Методика «Нумікон» ефективна завдяки тому, що вона опредметнює числа. У Нуміконі числа від 1 до 10 представлені пластмасовими формами-шаблонами різного кольору, завдяки чому стають доступними для зорового та тактильного сприйняття.

Початковий етап знайомства з Нуміконом передбачає, що діти маніпулюють та граються з деталями Нумікону: дивляться на них, крутять в руках, одягають на пальчики, виловлюють сачком із води; використовують у сюжетних іграх; нанизують Форми Нумікону чи кілочки на шнурок у вигляді намиста; фарбують і віддзеркалюють на папері; видавлюють на пластиліні.

Все це потрібно для того, щоб діти якомога більше розглядали і брали в руки деталі Нумікону і так запам’ятовували їх візуально й тактильно.

На ІІ етапі діти дізнаються, що деталі мають різний колір та розмір, що в кожній Формі є різна кількість отворів. Деталі можна описувати такими словами, як «червона», «синя», «велика», «маленька», «найменша». Можна називати їх словами «три», «п’ять», «сім» і т. д. Проте на цьому етапі не пропонуємо дітям перераховувати кількість отворів у кожній формі. Всі деталі сприймаються цілісно, глобально. А слова «три», «п’ять», «сім» – поки що тільки імена (назви) жовтої, червоної та рожевої форм відповідно.

Коли діти розпочинають конструювати з Форм Нумікону різноманітні площинні зображення (доріжки, будиночки, машини, тварини) за зразком чи за схемою, накладають деталі на білу дошку, намагаються скласти одну велику форму з двох і більше менших Форм. На цьому етапі діти ознайомлюються з новою властивістю – форми можна зістиковувати, розташовувати поруч.

ІІІ етап має назву Форма – цифра – число. Діти ознайомлюються з цифрами та працюють з числовим рядом. Діти вчаться знаходити відповідність між цифрами та формами Нумікону, спираючись на їх цілісне сприйняття, без перерахування отворів.

IV етап – Арифметичний. За допомогою деталей Нумікону можна наочно продемонструвати основні властивості натуральних чисел: кожне наступне число на один більше від попереднього. Різниця між парними та непарними числами. Окрім того можемо засвоїти: склад числа, додавання, віднімання, додавання з переходом через десяток, множення, ділення.

Психологічна корекція

Психологічна реабілітація – система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, процесів, якостей, властивостей особистості, створення сприятливих умов для її розвитку та утвердження.

Психологічна реабілітація передбачає проведення психологічної діагностики особистості дитини, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування.

 1. Психологічна діагностика – психологічне обстеження дітей, моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку та можливості їх інтеграції в суспільство.
 2. Психологічна корекція – це корекція окремих властивостей пізнавальних процесів особистості і характеру (мотивів, інтересів, установок, ціннісних орієнтацій, поведінкових реакцій) з метою засвоєння оптимальних способів різних видів діяльності (ігрової, комунікативної, навчальної, професійної і т.п.) для можливості успішної й ефективної самореалізації і соціальної інтеграції.
 3. Психологічне консультування – це комплекс процедур, спрямованих на допомогу людині у вирішенні проблем  та прийнятті рішень відносно професійної кар’єри, сім’ї, вдосконалення особистості та між особистісних відносин.

Заходи з психологічної реабілітації поділяються на три етапи:

 • Перший етап – психологічна діагностика інтелектуальної, емоційно-вольової та комунікативної сфери; розробка індивідуального плану реабілітації, рекомендацій для батьків, які виховують дітей з інвалідністю стосовно проведення індивідуального навчання на дому.
 • Другий етап – психологічна корекція; психологічне консультування.
 • Третій етап – аналіз та оцінка результатів психологічної реабілітації.

Поведінкова терапія (ABA-терапія)

АВА (Applied Behavior Analysis) – прикладний аналіз поведінки – це вид терапії, заснований на уявленнях про поведінку людини з точки зору біхевіорального напрямку в психології. Це метод модифікації поведінки, ефективно використовується для зменшення небажаної поведінки, навчання та узагальнення адаптивних і мовленнєвих навичок у дітей з аутизмом та іншими затримками у розвитку.

В результаті АВА-терапії дитина може навчитися конкретним навичкам:

 • встановлювати зоровий контакт,
 • імітувати основні рухи,
 • сидіти за столом під час їжі,
 • користуватися горщиком,
 • виконувати режим дня.
 • і т. д., в залежності від програми, складеної для дитини спеціалістом з АВА.

АВА-терапія в даний час є єдиним методом реабілітації для дітей з аутизмом, чия ефективність науково доведена.

АВА-терапія не може змінити дитину, але вона може змінити її поведінку, допомогти досягнути функціональної та соціально-сприйнятої поведінки.

Логопедична корекція

Логопедична робота з корекції порушень мовлення з дітьми проводиться за такими напрямами:

 • розвиток розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення;
 • розвиток зорового сприймання, аналізу, зорової пам’яті;
 • формування просторових уявлень;
 • розвиток слухового сприймання, уваги, пам’яті;
 • корекція порушень моторного розвитку, особливо порушень  артикуляційної моторики;
 • корекція порушень звуковимови, викривлень звукоскладової структури слова;
 • розвиток лексики (збагачення словника, уточнення значення слова, формування лексичної системності, структури, значення слова, закріплення зв’язків між словами);
 • формування морфологічної і синтаксичної системи мовлення;
 • розвиток фонематичного аналізу, синтезу;
 • формування аналізу структури речень;
 • розвиток комунікативної, пізнавальної і регулюючої функції мовлення.

Корекційно – логопедичний вплив носить комплексний і водночас диференційований характер.

Диференціація корекційно – логопедичного впливу здійснюється з урахуванням:

 • клінічної характеристики,
 • індивідуально-психологічних особливостей дитини,
 • властивостей її психічної діяльності,
 • працездатності,
 • рівня недорозвинення і механізмів порушень мовлення.

Терапія в сенсорній кімнаті

Сенсорна кімната – це організоване особливим чином навколишнє середовище, що складається з великої кількості різного виду стимуляторів, котрі впливають на органи зору, слуху, нюху, тактильні та вестибулярні рецептори.

В сенсорній кімнаті за допомогою різних елементів створюється відчуття комфорту і безпеки. Це сприяє швидкому встановленню теплого контакту між спеціалістом та пацієнтом. Спокійна кольорова гама обстановки, м’яке світло, приємні аромати, тиха ніжна музика – все це створює відчуття спокою, умиротворення. Створені умови не лише дають приємні відчуття, але й використовуються для терапії.

В сенсорній кімнаті проводиться:

Світлотерапія  ґрунтується на впливі частинок світла на організм людини. Використання різних кольорових гам і проекцій широко застосовується спеціалістами  в корекційній роботі з дітьми із порушенням психічного розвитку, а також під час депресивних станів.

Наприклад:

 • жовтий колір – це колір тепла, тонізації і умиротворення;
 • синій заспокоює, охолоджує емоції, очищує;
 • зелений – заспокоює, знімає напругу, дає підйом життєвої енергії;
 • фіолетовий – заспокоює і стабілізує, використовується, як колір для відновлення і виходу з катарсису.

Використання світильника, який проектує візуальний ефект зірок на різні поверхні або світильника океан – заспокоїть нервову систему, створить стан безпечності і позбавить страху, який нерідко призводить до дестабілізації поведінково-емоційного характеру.

Ароматерапія використовується не тільки для наповнення кімнати приємним заспокійливим ароматом, а й для лікування за допомогою емоцій. Будь яке ароматне масло містить в собі комбіновані елементи певних речовин, які, при взаємодії з організмом, впливають на кожен орган і на організм в цілому. Всі натуральні масла мають від природи бактерицидну і протизапальну дію і обновлюють механізм саморегуляції в організмі.

Звукотерапія – це один із найдієвіших методів впливу на центральну нервову систему. Лікувальна дія базується на коливанні і частоті звуків та використанні різних тембрів і напрямків звучання. Різні коливання по різному впливають на організм. Так наприклад, при активній музикотерапії дитині рекомендується самостійно обирати інструмент, який би вона хотіла використати для відтворення звуків. Використання музикотерапії в темній сенсорній кімнаті звільняє від скутості і формує бажання бути побаченим, проходить підсвідома інтеграція дитини в соціальну групу, формується самоконтроль і витримка.

Використання дзеркального дитячого панно умовно розширює приміщення. Дзеркальне панно добре використовувати в роботі з дітками із низькою самооцінкою і самоприйняттям. Використовувати дзеркальне панно ефективно як в темній, так і в світлій сенсорній кімнаті.

Оптоволоконний пучок бокового і торцевого світіння – це дві чудові незамінні речі у роботі з дітьми і дорослими. Їх мерехтіння різними кольорами заворожує, а можливість доторків та тримання у руках пучків світла створює почуття безпеки, дозволяє працювати із страхами, знімати напруження, працювати із тактильними відчуттями дитини і стимулювати її зір. Такий підхід добре використовувати при хворобах ЦНС і офтальмології.

Нічник Плазма – яскрава вогняна куля не залишить без уваги ні дітей, ні дорослих. Вогонь асоціюється з теплом і комфортом, а тут є можливість зняти стереотипи і не обпектися. Гарно працює під час корекційної роботи з дитячими страхами, позитивно діє на нервову систему і знімає психоемоційне напруження.

Каністерапія

Каністерапія — один з видів лікування і реабілітації людини за допомогою спеціально відібраних і навчених собак під наглядом кваліфікованих фахівців.

Каністерапії виявляється найбільш ефективним методом для дітей, які часто є найбільш вразливими категоріями в плані соціалізації та емоційного благополуччя.

Особливу значимість має каністерапія для категорії дітей з інвалідністю, собака дає їм можливість не тільки знайти собі друга, але і навчатись, комунікувати. Собаки допомагають подолати самотність, знімають психо-емоційне напруження, дають позитивні емоції, і багато іншого. Собака дозволить надовго стримати страх, депресію, напругу, знизити неуважність і мобілізувати рухові функції. Собаки незамінні при роботі з дітьми, які страждають на аутизм. Присутність або пасивна участь у терапії дружелюбно налаштованого собаки збігається з помітним поліпшенням у поведінці дітей та зниженням таких проявів аутизму, як занурення в себе.

Окрім того, каністерапія є ефективним методам для розширення рухової активності у діток з церебральним паралічем та іншими хворобами, що супроводжуються руховими проявами.

Музикотерапія

Музикотерапія – доволі широко використовується в сучасній реабілітаційній практиці як один із дієвих методів. Музична терапія представляє собою метод, що використовує музику як засіб корекції. Такі заняття потребують спеціальної попередньої підготовки дитини. Перебування в тихій, спокійній атмосфері кабінету, зручне розташування на килимі або канапі налаштовує дитину на сприйняття певного музичного твору. Для того, щоб зняти психоемоційну напругу у дітей, застосовується на заняттях методичний прийом, який дозволяє використати «живу» музику як засіб комунікації, що дає також можливість дитині в такий спосіб позбутися негативних емоцій.

Сеанси музикотерапії дозволяють заспокоїти або активізувати, зацікавити дитину, допомогти встановити контакт між нею і педагогом, розвинути комунікативні можливості, сприяють формуванню почуттів реагування та впливають на розвиток вищих психічних функцій.

Режим роботи

Понеділок – П'ятниця 9.00 – 17.30
Субота - Неділя Вихідний
Стаціонар Цілодобово

Зв’яжіться з нами

+38(050) 782-39-49

Отримати консультацію